เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์   :: 
       
 
 
 
 
 
 

 
ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนมหิศราธิบดีมอบเครื่องดนตรีแก่โรงเรียนมหิศราธิบดี
รายได้จากการจัดงานมหิศราคืนถิ่น ครั้งที่ 4
 
 
:: ประมวลภาพกิจกรรม :: 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติ (O-net)
สนามสอบโรงเรียนมหิศราธิบดี  ประจำปีการศึกษา 2560  
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนมหิศราธิบดี 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
                            
 
 
 
      
 
 
    
 
       
 
        
 
                                                                     <<  คลิกดูภาพเพิ่มเติม >>
      
 
 
 
 
     
 
 
  
โรงเรียนมหิศราธิบดี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ในส่วนภูมิภาค)
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
                                                                                                                                                      
 
 
คณะครู -บุคลากร โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
       
 
 
 
 

การประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โดยใช้กระบวนการ PLC

ระหว่างวันที่ 6 ,9-10 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี
                                                                                           
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
และตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่  
 

โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ "
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนมหิศราธิบดี
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
                                   
             
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ตระหนักถึงโทษ
และภัยของยาเสพติด และป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาระบาดในโรงเรียน
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดพิธีรับประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก โรงเรียนมหิศราธิบดี
จากพระเดชพระคุณ พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปัญญาธโร)
สำนักศาสนศึกษาวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา      
 
  
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดเข้าค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559  

   
 
 
โรงเรียนมหิศราธิบดีโดยฝ่ายวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิศราธิบดี
 ณ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนมหิศราธิบดี
 
 
 

 โรงเรียนมหิศราธิบดีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีนายพิชิต ศรีแจ้งรุ่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอนุสรณ์ ๓๖ ปี
โรงเรียนมหิศราธิบดี 
 
                                                             
 


 

 
 
 
   
โรงเรียนมหิศราธิบดี 42 หมู่ 4  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง  จังนครราชสีมา  30310  Tel.  044-955231   Fax. 044-955230
                                                           E-mail ::amnat6686@gmail.com
Copyright 2016 by mtd.ac.th