เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

ประกาศโรงเรียนมหิศราธิบดี เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕60

คำสั่ง ที่ 575/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชำติ (O-NET)

คำสั่ง ที่ 326/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖ 

คำสั่ง ที่ 325/2559  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

 
 
 
   
โรงเรียนมหิศราธิบดี 42 หมู่ 4  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง  จังนครราชสีมา  30310  Tel.  044-955231   Fax. 044-955230
                                                           E-mail ::amnat6686@gmail.com
Copyright 2016 by mtd.ac.th