ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนมหิศราธิบดี 


         โรงเรียนมหิศราธิบดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2519
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมชื่อว่า “โรงเรียนบ้านโพธิ์พิทยาคม”   
ครั้งแรกก่อตั้งได้อาศัยสถานที่และบุคลากรของโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งขณะนั้นสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

         ปีการศึกษา 2520 ได้ย้ายโรงเรียน นักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนบ้านโพธิ์-พิทยาคม
มาก่อสร้างในที่ดินปัจจุบัน ซึ่งได้รับการบริจาคโดยคุณวิชัย – คุณประทีป ภู่ประเสริฐจำนวน 35 ไร่  
ได้รับบริจาคจากนายเลื่อน เงินโพธิ์ จำนวน 5 ไร่ และได้รับการบริจาคเพิ่มเติมจากประชาชนสภาตำบลบ้านโพธิ์
ครู อาจารย์ในปี พ.ศ.2529 เพิ่มเติมอีก 4 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยามหิศราธิบดี
อดีตที่ปรึกษาราชการเมืองนครราชสีมา(สามีของท่านท้าวสุรนารี) โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านโพธิ์พิทยาคมเป็น “โรงเรียนมหิศราธิบดี” ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2525

         โรงเรียนมหิศราธิบดี ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อการพัฒนาชนบท
กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 3 (มพช.2 รุ่น3) ระหว่างปีงบประมาณ2526–2530 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อาคารเรียน โรงฝึกงาน น้ำประปาและถนนภายในโรงเรียน
         ปีการศึกษา 2531 ได้เปิดสอนระดับมัธยมตอนปลาย
         ปีการศึกษา 2546  ได้ปรับเปลี่ยนสังกัดมาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
         ปีการศึกษา 2553 ได้ปรับเปลี่ยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการถึงปัจจุบัน