กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประเดิม คงฟัก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงค์นุช ปลั่งกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัชชัย สิงหิรัญเรือง
ครูชำนาญการ

นางชนิดา ศุภสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตติมา ภาษาฐิติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชรีพร รักชาติ
ครูอัตราจ้าง

Miss Nancy Palita Raquel
ครูอัตราจ้าง