กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา พิศิษฐวานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอ้อย บุญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไร แพงพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภิญญาพัชญ์ รักกุศล
ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญนภา ใยงูเหลือม
ครู