กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรพจน์ กระจงกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวมาศพัฒน์ เมธาพันธ์พิชิต
ครูผู้ช่วย