กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนาวุฒิ ประสานเนตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมาศพัฒน์ เมธาพันธ์พิชิต
ครูผู้ช่วย