ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

       โรงเรียนมหิศราธิบดีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  ประเภทไป - กลับ  ในปีการศึกษา 2564   โรงเรียนมหิศราธิบดีมีจำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น  ดังนี้


ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ม.1 4 158
ม.2 5 198
ม.3 4 153
รวม ม.ต้น 13 509
ม.4 7 200
ม.5 6 150
ม.6 5 132
รวม ม.ปลาย 18 481
รวมทั้งหมด 31 990

หมายเหตุ  :  ข้อมูล  ณ  วันที่  7 กรกฏาคม  2564