กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวชิราวัลย์ เชื้อไชย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนครินทร์ โสแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลนภา คงคิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรปวีณ์ ทนสระน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวศินินาฎ เสวะนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริษา กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย