กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายดนุชศาสตร์ ศรีพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพัชรพล สู้สนาม
ครู

นายสมพร ยิ่งโสภา
ครู