กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยุวดี คงสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเวียงเพ็ชร นาคมะเริง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชฎาพร ผิวงาม
ครูชำนาญการ

นายรัตนพล พงษ์พรรษา
ครูอัตราจ้าง