กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนภัสรพี บุบผาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ครูชำนาญการ

นางสาวจิตนา สุทธิศิลป์
ครู

นางสาวกชกร สังโคตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภนิดา ส่งสิริ
ครูผู้ช่วย