สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนคติธรรมของโรงเรียน

วินโย   จ  สุสิกขิโต

ผู้มีระเบียบวินัยได้ฝึกฝน อบรมตนไว้ดี
คำขวัญของโรงเรียน

เป็นคนดี  มีวิชา   สามัคคีสีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง