ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
>Bookmark ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 40
แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนแผนการสอน Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 59.01 KB 316
PLCส่วนหน้าการรายงานเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 43.66 KB 166
แบบบันทึก PLC รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 191
แบบบันทึก PLC 1 Word Document ขนาดไฟล์ 170.7 KB 158
บันทึกข้อความการจัดตั้ง กลุ่มplc กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 34.04 KB 150
รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 44294
บันทึกข้อตกลง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ Mou Word Document ขนาดไฟล์ 253.31 KB 44277
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 520.04 KB 48436
แบบเล่มรายงาน IS2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.56 KB 48607
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 48661
สมุดนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 467.71 KB 48587
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 171.05 KB 50990
วิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.92 KB 48401
ข้อมูลตารางสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 48541
ตัวอย่างหัวกระดาษแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 48532
แบบตัวอย่างการเขียนแผนการสอน Big Five Word Document ขนาดไฟล์ 52.07 KB 48658
ปะหน้าและปะหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.54 KB 48606
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 301.79 KB 48327
แบบประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.25 KB 48481
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.16 KB 48484
หน้าปก แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 476.52 KB 48545
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พรรณนางาน2-2564 ที่ 5-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 171
พรรณางาน 2-2564 ที่ 173-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 114
หน้าปก วPA Unkown Document ขนาดไฟล์ 779.55 KB 169
>ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 124
>ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 122
พรรณนางาน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 145
พรรณนางาน2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 675.44 KB 126
รายชื่อบุคลากร2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.93 KB 186
>เอกสารบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 2970
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานรายภาคเรียน-สายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 143.78 KB 48690
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 185.36 KB 48343
แบบรายงานประกอบการเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 40.22 KB 48255
แบบรายงานการฏิบัติงานรายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 110.54 KB 48321
บันทุึกข้อควาามรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 48350
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 48559
>เอกสารประกอบการอบรม ว.21 สพม.31 (27-28 กพ 63) 48483
เอกสารกิจกรรมปฏิบัติการ ว๒๑ สพม๓๑ เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48351
เอกสารประกอบการอบรม ว.21 สพม.31 (27-28 กพ 63) Word Document ขนาดไฟล์ 233.08 KB 48194
>คู่มือปฏิบัติการยื่นขอวิทยฐานะ 48484
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 42
แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.83 KB 48633
บันทึกข้อความขอปรับเปลี่ยนรายการจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 48224
บันทึกข้อความขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 48342
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 48436
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
>คู่มือนักเรียน 2565 29