ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนแผนการสอน Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 59.01 KB 261
PLCส่วนหน้าการรายงานเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 43.66 KB 140
แบบบันทึก PLC รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 140
แบบบันทึก PLC 1 Word Document ขนาดไฟล์ 170.7 KB 138
บันทึกข้อความการจัดตั้ง กลุ่มplc กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 34.04 KB 137
รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 44277
บันทึกข้อตกลง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ Mou Word Document ขนาดไฟล์ 253.31 KB 44241
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 520.04 KB 48388
แบบเล่มรายงาน IS2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.56 KB 48560
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 48603
สมุดนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 467.71 KB 48512
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 171.05 KB 50941
วิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.92 KB 48374
ข้อมูลตารางสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 48515
ตัวอย่างหัวกระดาษแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 48495
แบบตัวอย่างการเขียนแผนการสอน Big Five Word Document ขนาดไฟล์ 52.07 KB 48639
ปะหน้าและปะหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.54 KB 48562
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 301.79 KB 48282
แบบประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.25 KB 48461
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.16 KB 48443
หน้าปก แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 476.52 KB 48500
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พรรณนางาน2-2564 ที่ 5-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 128
พรรณางาน 2-2564 ที่ 173-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 103
หน้าปก วPA Unkown Document ขนาดไฟล์ 779.55 KB 135
>ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 116
>ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 114
พรรณนางาน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 129
พรรณนางาน2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 675.44 KB 114
รายชื่อบุคลากร2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.4 KB 158
>เอกสารบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 2937
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานรายภาคเรียน-สายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 143.78 KB 48662
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 185.36 KB 48318
แบบรายงานประกอบการเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 40.22 KB 48229
แบบรายงานการฏิบัติงานรายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 110.54 KB 48308
บันทุึกข้อควาามรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 48333
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 48551
>เอกสารประกอบการอบรม ว.21 สพม.31 (27-28 กพ 63) 48475
เอกสารกิจกรรมปฏิบัติการ ว๒๑ สพม๓๑ เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48343
เอกสารประกอบการอบรม ว.21 สพม.31 (27-28 กพ 63) Word Document ขนาดไฟล์ 233.08 KB 48186
>คู่มือปฏิบัติการยื่นขอวิทยฐานะ 48473
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.83 KB 48616
บันทึกข้อความขอปรับเปลี่ยนรายการจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 48211
บันทึกข้อความขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 48326
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 48398
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
>คู่มือนักเรียน 2565 8