ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนแผนการสอน Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 59.01 KB 295
PLCส่วนหน้าการรายงานเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 43.66 KB 157
แบบบันทึก PLC รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 166
แบบบันทึก PLC 1 Word Document ขนาดไฟล์ 170.7 KB 150
บันทึกข้อความการจัดตั้ง กลุ่มplc กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 34.04 KB 142
รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 44285
บันทึกข้อตกลง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ Mou Word Document ขนาดไฟล์ 253.31 KB 44252
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 520.04 KB 48417
แบบเล่มรายงาน IS2 Word Document ขนาดไฟล์ 108.56 KB 48597
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 48613
สมุดนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 467.71 KB 48530
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 171.05 KB 50965
วิเคราะห์ผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.92 KB 48393
ข้อมูลตารางสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 15.91 KB 48517
ตัวอย่างหัวกระดาษแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 48501
แบบตัวอย่างการเขียนแผนการสอน Big Five Word Document ขนาดไฟล์ 52.07 KB 48650
ปะหน้าและปะหลังแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.54 KB 48573
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 301.79 KB 48300
แบบประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.25 KB 48472
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.16 KB 48461
หน้าปก แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 476.52 KB 48520
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พรรณนางาน2-2564 ที่ 5-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 138
พรรณางาน 2-2564 ที่ 173-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 106
หน้าปก วPA Unkown Document ขนาดไฟล์ 779.55 KB 146
>ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 118
>ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 116
พรรณนางาน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 135
พรรณนางาน2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 675.44 KB 118
รายชื่อบุคลากร2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.93 KB 170
>เอกสารบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 2945
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานรายภาคเรียน-สายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 143.78 KB 48667
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อน Word Document ขนาดไฟล์ 185.36 KB 48320
แบบรายงานประกอบการเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 40.22 KB 48232
แบบรายงานการฏิบัติงานรายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 110.54 KB 48314
บันทุึกข้อควาามรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 58.78 KB 48342
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 48553
>เอกสารประกอบการอบรม ว.21 สพม.31 (27-28 กพ 63) 48477
เอกสารกิจกรรมปฏิบัติการ ว๒๑ สพม๓๑ เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48345
เอกสารประกอบการอบรม ว.21 สพม.31 (27-28 กพ 63) Word Document ขนาดไฟล์ 233.08 KB 48188
>คู่มือปฏิบัติการยื่นขอวิทยฐานะ 48476
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 15
แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.83 KB 48627
บันทึกข้อความขอปรับเปลี่ยนรายการจัดซื้อ-จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 48217
บันทึกข้อความขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 48336
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 172 KB 48417
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
>คู่มือนักเรียน 2565 14