ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางมัสธุรส ผ่องสุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,18:02  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือนเพ็ญ ขำผา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,11:23  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้บทเรียนผ่านเว็บ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 เรื่อง เสียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันวิสาข์ กลึงกลางดอน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,11:07  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนานวัตกรรมการแสดงชุดระบำพนมวัน ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติซิมพ์ซัน (symtson)
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร ยิ่งโสภา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2564,14:08  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เชื่อมโยงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ (Integrated Science Process Skills) หน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส ในรายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30224
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยะฉัตร ไกรกลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2564,18:28  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..